Ergonomics là khoa học liên ngành, được cấu thành từ các khoa học về con người để phù hợp công việc, hệ thống máy móc, thiết bị, sản phẩm và môi trường với các khả năng về thể lực, trí tụê và cả với những hạn chế của con người. 1. Nhiệm vụ của Ergonomics: Ergonomics có 4 nhiệm vụ ...
Sky Bet by bettingy.com