Khóa đào tạo Kỹ thuật an toàn hóa chất được xây dựng theo chương trình khung và cho các đối tượng được quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương. I. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất và các tổ ...
Sky Bet by bettingy.com